STRAFFERETT


Vi påtar oss oppdrag som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker. Vi bistår klienter på ethvert trinn av saken.

IMMIGRASJON


Vi har bred kompetanse innen utlendingsrett og bistår i saker om utvisning, familiegjenforening, arbeidstillatelse, visum og statsborgerskap

BARNEVERN


Vi bistår familier hvor barneverntjenesten er involvert. Vi har lang prosedyreerfaring og fører saker for fylkesnemndene og for alle domstoler

ARBEIDSRETT


Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i tvister om arbeidsforhold.

OM OSS

Advokatfirmaet Rusiti ble etablert i 2014 av Ida Kumrije Rusiti. Vi driver vår virksomhet i kontorfellesskap med Advokatene ved Tinghuset, og har kontor like ved Oslo tingrett. 

I hovedsak arbeider vi med  utlendingsrett, barnevernrett og som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker, men påtar oss oppdrag i barnefordeling og arbeidsrettssaker også. 

 Vi setter gode klientrelasjoner i fokus og tilbyr juridisk veiledning på et høyt faglig og etisk nivå

Digital søknadsinnlevering

I samarbeid med UDI, tilbyr politiet nå elektronisk løsning for innlevering av søknader. Dette gjelder personer som hadde forhåndsbestilt time i perioden 12. – 31. mars. Idet du selv kan laste opp saksdokumentene dine på nett, behøver du dermed ikke å møte opp hos politiet. 

Dette gjelder søknadsinnlevering for søknader om midlertidig og permanent oppholdstillatelse.EØS-borgere er ikke omfattet av ordningen. 

Per i dag finnes det ingen alternativ løsning for effektuering av oppholdstillatelser eller angivelse av biometri for oppholdskort. 

 

Visumsøknader og korona-utbrudd

Ved instruks av GI–08/20 av 20.mars 2020 ble det gitt nærmere retningslinjer for behandling av visum-søknader i forbindelse med korona-utbruddet. Visumsøknader heretter skal behandles som følger: 

Søknader om visum skal avslås. Visum som er innvilget skal ikke utstedes, med mindre det foreligger ekstraordinære situasjoner. Avslaget skal begrunnes i at deres innreise vil utgjøre en trussel mot folkehelsen, jf. utl. § 10 første ledd bokstav d og visumforordningen artikkel 32 (1) bokstav a (vi).

Det er uklart hvordan situasjonen utvikler seg, og den endrer seg raskt. Denne instruksen gjelder inntil videre. 

Coronarelatert fravær og egenmelding

Alle som er sykemeldt grunnet smitte eller mistanke om smitte av covid-19 har rett på sykepenger. 

Etter de nye reglene skal arbeidsgiver betale sykepenger for de første 16 dagene, men kan nå kreve refusjon fra trygden for sykepenger fra 4. til 16. dag.

Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær. 

For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, utvides samtidig retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Dette gjelder alle typer sykefravær.